Salgsbetingelser

Kundetilfredshet

 

 

I utgangspunktet er verdien av å ha fornøyde kunder mye større enn kostnadene ved å oppfylle rettighetene du har etter diverse forbrukerkjøpslover og regler. Så en epost, MSN-medling eller kort telefonsamtale er normalt alt som skal til for å løse alle type spørsmål og "utfordringer" tilknyttet kjøp du har gjort på Fue.no. 

Som vi har beskrevet i vår Kvalitetsgaranti er det et sentralt styringsmål for oss å være den aktøren i markedet som har mest fornøyde kunder ikke bare på kjøps og leveringstidspunktet, men også etter 6 måneder og 3 år. Du vil garantert oppleve at vi har den mest imøtekommende, fleksible og effektive håndteringen av den type henvendelser.

Forbrukerprotalen.no finnes det en egen seksjon med tips, dine rettigheter og nyttig forbrukerinformasjon. Ved netthandel har forbrukeren utrolig sterke rettigheter og på de sidene finner du alt skytset og mere til som du skulle behøve dersom du mot formodning skulle havne i konflikt med oss :-)

Dine viktigste rettigheter
ANGRERETT 
Angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000 
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. 
Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt hvis meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig."
Du kan lese standard angreskjema her.
REKLAMASJON - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002 
Dersom det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Dine viktigste rettigheter

ANGRERETT 
Angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000 

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. 

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt hvis meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Du kan lese standard angreskjema her.

REKLAMASJON
Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002 

Dersom det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

 

Generelle avtalevilkår

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Fue.no, heretter kalt FUE. 
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra FUE så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Frakt & Totalkostnad

Alle priser i butikken er oppgitt inklusive moms. Fraktkostnaden beregnes ut fra vekt/volumvekt på pakken, Postens priser og ditt postnummer. Desverre innebærer det at må registrere navn og adresse før du får oppgitt eksakt totalkostnad, men det gir deg en mer nøyaktig utregning av fraktkostnad.
Du får selvfølgelig oppgitt totalkostnad FØR du bekrefter bestillingen. 

NB! Avvik vil gjelde for leveranser som overskrider 35kg, hvor forsendelsen må deles opp eller sendes med annen transportør enn Posten Norge BA.

Fraktpriser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Leveringstid

Varer som finnes på lager og bestilles før 12.00 sendes normalt samme dag. I perioder med stor trafikk av kunder i butikk og/eller på nett kan det unntaksvis hende at bestillingen ikke blir sendt ut før påfølgende dag. 
Leveringstid med Postens Servicepakke er 2-5 virkedager.

Ved senere levering vil kunden bli kontaktet og opplyst om forventet leveringstid. 
Dersom leveringstid ved forsinket levering ikke er tilfredsstillende står du fritt til å gå fra kjøpsavtalen.  

Om vi blir nødt til å foreslå og dele leveransen opp i flere leveringer pga lagersituasjon for en eller flere varer står du fritt til å gå fra hele eller deler av avtalen etter eget ønske. Merkostnader i forbindelse med frakt bæres i slike tilfeller av fue.no.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive-/trykkfeil av vesentlig størrelse fra FUEs side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos FUE, er ansvarlig for betaling av de ytelser FUE eller FUEs samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra FUEs side.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 250,- for uavhentet vare, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til FUE, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik FUE har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til FUE slik at FUE kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir FUE melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

FUE skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av FUE, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med FUE, betaler ikke FUE disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold

FUE er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis FUE godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor FUEs kontroll, og som FUE ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

FUE er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra FUEs side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

FUE har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

FUE forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er FUE forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er FUE fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Fue.no - Din dykkebutikk på nett!